Fes-te soci!
News

Consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya

Published on 27 setembre 2014 under General
Consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya


Publicitat institucional de la consulta del 9-N by vilawebtv

Web oficial: http://www.9nconsulta2014.cat

Podeu descarregar-vos aquí la papereta de votació (català-castellà) en format PDF

Especificacions aproximades per a la descàrrega de la papereta de votació
 Impressió en paper blanc i tinta en negre. Una vegada impresa, retalleu-la per la línia de punts.
Especificacions aproximades per al sobre de votació
 El sobre de votació ha de ser un sobre de color blanc, de mida aproximada 114 x 162 mm. Cal que hi enganxeu una etiqueta amb el literal "CONSULTA".

En quina data serà la votació de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014?

El dia de la votació presencial de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014 és el 9 de novembre de 2014.

Com puc votar?

Es pot votar de manera presencial el dia 9 de novembre o de manera anticipada en el cas dels col·lectius habilitats per fer-ho.

Es pot votar anticipadament?

Durant el període del 20 al 25 d’octubre de 2014, s’habilitarà la votació anticipada per als següents col·lectius específics:

Qui té dret a votar?

Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre i

Que tinguin la condició política de catalanes. És a dir:

  • els catalans i les catalanes empadronades en qualsevol municipi de Catalunya;
  • els catalans i les catalanes residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i també els seus descendents, que han d’estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.
  • els catalans a l’estranger que s’hagin inscrit al registre de catalans a l’estranger abans del decret de convocatòria

Que siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

Que siguin nacionals de tercers estats, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

Més informació:

Article 5 de la Llei 10/2014, de 19 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Article 3 del Decret de convocatòria

Què han de fer els catalans i les catalanes residents a Catalunya per poder votar?

Els catalans i les catalanes empadronades en els municipis de Catalunya formen part del Registre de participants de manera automàtica i no és necessari que facin cap tramitació prèvia d’inscripció per aparèixer en la llista de persones cridades a participar.

Les persones nacionals d’estats de la Unió Europea i els ciutadans no comunitaris que reuneixin les condicions per poder participar, han de fer una sol·licitud prèvia.

Cal que les persones estrangeres es registrin per poder votar?

Les persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits per participar han de sol·licitar la seva participació en la consulta presentant personalment una petició expressa a la comissió de seguiment de l’àmbit territorial que els correspongui per raó de domicili entre els dies 1 i 7 d’octubre 2014.

La documentació que cal de presentar és la següent:

  • Sol·licitud de vot de les persones estrangeres residents a Catalunya.
  • Targeta d’identitat d’estrangers o número d’identitat d’estranger.
  • Document acreditatiu emès per l’ajuntament o ajuntaments que correspongui, que acrediti haver estat empadronat en un municipi català de manera continuada durant un mínim d’un any, a comptar del dia de publicació del Decret de convocatòria per als nacionals d’estats membres de la Unió Europea i durant un mínim de tres anys, a comptar de la mateixa data per als nacionals de tercers estats.

Què han de fer els catalans i les catalanes residents a l’estranger de manera permanent?

Per poder votar, els catalans i les catalanes residents a l’estranger de manera permanent han d?estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior que gestiona el Departament de la Presidència abans del 27 de setembre de 2014.

Les persones inscrites en l’esmentat Registre rebran una comunicació per informar-los com han de fer la presol·licitud de votació anticipada, que han d’adreçar a la Comissió de Control per mitjà del correu electrònic ccontrol@gencat.cat, entre els dies 1 i 7 d’octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La comissió de seguiment corresponent notificarà l’admissió o la inadmissió d’aquestes presol·licituds fins al 8 d’octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.

Què han de fer els catalans i les catalanes residents a l’estranger de forma temporal?

Els residents a Catalunya que es trobin temporalment a l’estranger no cal que estiguin inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, però igualment han de formalitzar una presol·licitud que han d’adreçar a la Comissió de Control per mitjà del correu electrònic ccontrol@gencat.cat, entre els dies 1 i 7 d’octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La comissió de seguiment corresponent notificarà l’admissió o la inadmissió d’aquestes presol·licituds fins al 8 d’octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.

Tagged: , ,